دوره ها

کتاب «ریزشمع‌ها»
کتاب «ریزشمع‌ها»

تاریخ شروع: 1400/9/8
کتاب «سیستم مهارکوبی خاک»
کتاب «سیستم مهارکوبی خاک»

تاریخ شروع: 1400/9/8
کتاب «سیستم میخ‌کوبی خاک»
کتاب «سیستم میخ‌کوبی خاک»

تاریخ شروع: 1400/9/8
جلسه برندینگ
جلسه برندینگ

تاریخ شروع: 1400/9/4
کتاب «ریزشمع‌ها»
کتاب «ریزشمع‌ها»

تاریخ شروع: 1400/8/24
کتاب «سیستم مهارکوبی خاک»
کتاب «سیستم مهارکوبی خاک»

تاریخ شروع: 1400/8/24
کتاب «سیستم میخ‌کوبی خاک»
کتاب «سیستم میخ‌کوبی خاک»

تاریخ شروع: 1400/8/24
کتاب مجموعه روش‌های بهسازی خاک
کتاب مجموعه روش‌های بهسازی خاک

تاریخ شروع: 1400/8/15